POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka odnosi się do serwisów internetowych, których operatorem jest PRONEF Bartosz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu, os. Czecha 127/9, 61-298 Poznań, REGON 302068932, NIP 9730740719 (zwanych dalej: „serwisami”).

Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies” (tzw. “ciasteczka”).

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacji w formularzach.

– Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

– Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

– Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.

 

II. Pliki „cookies”

1. Serwisy korzystają z plików „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki „cookies” stosujemy w naszych Serwisach w następujących celach:

– tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

– konfiguracji serwisu umożliwiając ustawienia funkcji i usług w Serwisach.

– określania profilu użytkownika umożliwiające wyświetlanie mu dopasowanych materiałów reklamowych, które są bardziej interesujące dla użytkownika, a także personalizowanie reklam

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. W ramach Serwisów stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika który dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora Serwisów podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź być informowanym o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach i dokumentacji oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane w Serwisach, aż do zablokowania możliwości ich prawidłowego użytkowania.

III. Informacje w formularzach

1. Serwisy zbierają informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwisy mogą ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) , lub też podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

IV. Logi serwera WWW

Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem, a przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– informacje o adresie IP,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

V. Logi procesu rejestracji usług i korzystania z Panelu Klienta

Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a także dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu rejestracji lub obsługi panelu, jak na przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy też wybieranych parametrach.

Logi wykorzystywane są w procesach obsługi Klientów korzystających z Serwisów oraz w celach statystycznych oraz diagnostycznych.

VI. Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

VII. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PRONEF Bartosz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu, os. Czecha 127/9, 61-298 Poznań, REGON 302068932, NIP 9730740719.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy.
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
a) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
b) podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
c) innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– oraz przenoszenia danych.

5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.